Politica de Confidențialitate

Politica de Confidențialitate — ProBusinessGroup
Acasă » Politica de Confidențialitate

Va informăm că datele dumneavoastră cu caracter personal vor fi prelucrate de către noi, PRO BUSINESS S.P.R.L, CUI 43691090 cu sediul în București, Bd. Metalurgiei nr. 132, bl. A, et. 1, ap. 13, Sector 4, care deține site-ul www.probusinessgroup.ro, în calitate de operator de date personale în conformitate cu dispozițiile Regulamentului privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date nr. 679/2016 ( în continuare RGPD), și a legislației naționale ( Legea nr. 190/2018 și reglementările aplicabile în materia protecției datelor) și europene aplicabile în domeniul protecției datelor.

I. Definiții:

 • Site înseamnă www.probusinessgroup.ro, proprietatea operatorului de date personale PRO BUSINESS S.P.R.L cu sediul în București, Bd. Metalurgiei nr. 132, bl. A, et. 1, ap. 13, Sector 4;
 • Vizitator înseamnă persoana fizică care accesează site-ul sau care solicită informații referitoare la serviciile oferite de noi;
 • Client înseamnă persoana fizică căreia i se prestează servicii de către noi, prin intermediul site-ului sau prin alte modalități;
 • Date cu caracter personal înseamnă orice informații privind o persoană fizică identificată sau identificabilă; o persoană fizică identificabilă este o persoană care poate fi identificată direct sau indirect, prin corelarea unor elemente de identificare, cum ar fi nume, prenume, fotografie, vârstă, sex, naționalitate, etnie, adresă de domiciliu/reședință, adresă de e-mail, adresă IP, ocupație, cont bancar, orientare politică, religie, semnătură etc;
 • Categorii speciale de date personale înseamnă datele cu caracter personal care dezvăluie originea rasială sau etnică, opiniile politice, confesiunea religioasă sau convingerile filozofice sau apartenența la sindicate, prelucrarea de date genetice, de date biometrice pentru identificarea unică a unei persoane fizice, de date privind sănătatea sau de date privind viața sexuală sau orientarea sexuală ale unei persoane fizice;
 • Date personale referitoare la condamnări penale și infracțiuni înseamnă o categorie specială de date personale care privesc condamnările penale aplicate persoanei vizate, respectiv infracțiunile săvârșite de persoana vizată sau măsurile de securitate conexe;
 • Prelucrare înseamnă orice operaţiune sau set de operaţiuni efectuate asupra datelor cu caracter personal sau asupra seturilor de date cu caracter personal, cu sau fără utilizarea de mijloace automatizate, cum ar fi colectarea, înregistrarea, organizarea, structurarea, stocarea, adaptarea sau modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, divulgarea prin transmitere, diseminarea sau punerea la dispoziţie în orice alt mod, alinierea sau combinarea, restricţionarea, ştergerea sau distrugerea;
 • Operator înseamnă persoana fizică sau juridică, autoritatea publică, agenția sau alt organism care, singur sau împreună cu altele stabilește scopurile și mijloacele de prelucrare a datelor cu caracter personal; în acest caz, PRO BUSINESS S.P.R.L, inclusiv prin intermediul site-ului www.probusinessgroup.ro are calitatea de operator;
 • Persoană vizată înseamnă persoana fizică ale cărei date cu caracter personal sunt prelucrate;
 • Împuternicit înseamnă persoană fizică sau juridică, autoritatea publică, agenția sau alt organism care prelucrează datele cu caracter personal în numele operatorului;
 • RGPD/GDPR înseamnă Regulamentul UE 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date;
 • Autoritatea de supraveghere înseamnă o autoritate independentă instituită într-un stat membru al Uniunii Europene, responsabilă cu monitorizarea aplicării RGPD;
 • SEE înseamnă Spațiului Economic European (incluzând statele membre ale Uniunii Europene, Islanda, Norvegia și Liechtenstein).

II. Drepturile dumneavoastră și obligațiile noastre în ceea ce privește procesarea datelor personale:

 1. Aveți dreptul de a ne solicita în ceea ce privește datele dumneavoastră cu caracter personal, accesul la aceste date, ceea ce înseamnă că aveți dreptul de a obține o confirmare că se prelucrează date cu privire la persoana dumneavoastră, respectiv informații despre cum sunt prelucrate datele (scopurile prelucrării, categoriile de date vizate, destinatarii sau categoriile de destinatari cărora datele le-au fost sau urmează să le fie divulgate, perioada pentru care datele vor fi stocate, sau criteriile utilizate pentru a stabili perioada etc).
 2. Aveți dreptul de a ne solicita rectificarea fără întârziere a datelor cu caracter personal care vă privesc, respectiv completarea datelor cu caracter personal care au fost incomplete, inclusiv prin furnizarea unei declarații suplimentare.
 3. Aveți dreptul de a ne solicita ștergerea datelor cu caracter personal care vă privesc, în cazul în care se aplică unul din următoarele motive:
  1. Datele cu caracter personal nu mai sunt necesare pentru îndeplinirea scopului pentru care au fost colectate sau prelucrate
  1. V-ați retras consimțământul, atunci când acesta a fost temeiul legal al prelucrării și nu există niciun alt temei juridic pentru prelucrare
  1. Vă opuneți prelucrării în temeiul art. 21, alin. 1 din regulamentul 679/2016 și nu există motive legitime care să prevaleze în ceea ce privește prelucrarea sau opoziția la prelucrare se realizează în temeiul art. 21, alin. 2 din regulamentul UE 679/2016.
  1. Datele cu caracter personal au fost prelucrate ilegal.
  1. Datele cu caracter personal trebuie șterse pentru respectarea unei obligații legale care ne revine în temeiul dreptului Uniunii sau al dreptului intern sub incidența căruia ne aflăm.
  1. Datele cu caracter personal au fost colectate în vederea oferirii de servicii ale societății informaționale menționate la art. 8, alin. 1 din RGPD.
    
 4. Dreptul la restricționarea prelucrării poate fi exercitat de către dumneavoastră dacă se contestă exactitatea datelor pe o anumită perioadă, suficientă pentru verificarea datelor, dacă prelucrarea este ilegală dar nu se dorește ștergerea datelor doar restricționarea, în cazul în care considerați că noi nu mai avem nevoie de datele personale în vederea prelucrării însă dumneavoastră le solicitați pentru apărarea unui drept în instanță, dacă v-ați opus prelucrării pentru intervalul de timp cât se verifică dacă interesul nostru legitim prevalează asupra drepturilor dumneavoastră.
 5. Aveți dreptul la opoziție, ceea ce înseamnă că aveți dreptul de a vă opune prelucrării atunci când aceasta deservește un interes public sau un interes legitim al nostru sau când datele dumneavoastră sunt prelucrate în scop de marketing direct.
 6. Dreptul la portabilitatea datelor se referă la dreptul dumneavoastră de a primi datele personale într-un format structurat, care poate fi citit automat, respectiv la dreptul ca acestea să fie trimise direct unui alt Operator de date personale, la solicitarea dumneavoastră. Dreptul la portabilitatea datelor se aplică atunci când prelucrarea s-a bazat pe consimțământul dumneavoastră sau pe temei contractual, iar prelucrarea s-a efectuat prin mijloace automate.
 7. Aveți dreptul de a nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrare automatizată, inclusiv profilarea, care produce efecte juridice asupra dumneavoastră sau vă afectează în mod similar, cu excepția cazului în care o astfel de prelucrare este necesară pentru executarea contractului dintre noi, este permisă de lege sau are la bază consimțământul explicit al dumneavoastră.
 8. În măsura în care datele personale vor fi procesate pe durata derulării contractului sau în baza consimțământului dumneavoastră, aveți dreptul de a vă retrage acest consimțământ oricând.
 9. Aveți dreptul de a depune o plângere la Autoritatea Națională de Supraveghere a prelucrării datelor cu Caracter Personal sau la instanțele de judecată, în cazul în care considerați că v-am încălcat vreun drept cu privire la datele dumneavoastră personale.

Toate aceste drepturi, le puteți exercita printr-o cerere scrisă adresată nouă, PRO BUSINESS SPRL, prin servicii poștale la adresa: București, Bd. Metalurgiei nr. 132, bl. A, et. 1, ap. 13, Sector 4

Sau

Vă vom răspunde într-un termen de 1 lună de la primirea cererii, cu mențiunea că acesta poate fi prelungit cu încă 2 luni, caz în care veți fi notificat cu privire la respectiva prelungire în termenul de o lună de la înregistrarea cererii.

De asemenea, ne asumăm obligația de a lua toate măsurile necesare, organizatorice și tehnice pentru securizarea datelor dumneavoastră personale pe care le gestionăm și de a vă informa de îndată în caz de distrugere, pierdere, modificare, divulgare sau accesare neautorizată a datelor cu caracter personal.

În mod excepțional, datele dumneavoastră cu caracter personal pot fi transferate în afara României, fie în state membre ale UE, fie în state din afara spațiului UE, către entități cu care noi colaborăm. Astfel de transferuri în afara UE se vor realiza fie în baza unei decizii a Comisiei EU în baza căreia s-a constatat caracterul adecvat de protecție a datelor în statele respective, fie către entități care asigură garanții de securitate corespunzătoare, drepturile Clientului nefiind afectate în vreun mod negativ.

III. Datele personale procesate de Operator:

 1. Vizitatorii site-ului sau locațiilor noastre :

Datele personale ale Vizitatorilor site-ului www.probusinessgroup.ro sunt procesate prin simpla accesare a site-ului, situație în care se colectează, conform politicii de cookies practicată de www.probusinessgroup.ro prin intermediul servicului Google Analytics, următoarele date: IP, locatie, preferințe si pagini vizitate.

În această situație, datele sunt prelucrate pentru a vă asigura o cât mai bună experiență online.

Temeiul legal al procesării este reprezentat atât de consimțământului Vizitatorului, conform politicii de cookies agreată de dumneavoastră pe site-ul www.probusinessgroup.ro, consimțământ care poate fi retras oricând fără vreo consecință negativă pentru Vizitator, inclusiv prin setarea corespunzătoare a browserului de internet, cât și de interesul nostru legitim de a asigura buna funcționare și optimizare a site-ului.

De asemenea, atunci când vizitați una dintre locațiile noastre, este posibil să prelucrăm datele dumneavoastră personale constând în nume și prenume și alte date de identificare, pentru îndeplinirea obligațiilor noastre legale de a controla accesul în sediile noastre; în același scop, este posibil să prelucrăm datele dumneavoastră personale constând în imaginea foto/video în zonele semnalizate expres, situație în care prin accesul în spațiul semnalizat vă exprimați consimțământul implicit în ceea ce privește prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal. Datele prelucrate vor fi păstrate de noi pentru termenul obligatoriu prevăzut de lege, iar imaginile stocate de camerele de supraveghere sunt stocate pentru perioadă de cel mult 10 zile.

 • Activitatea specifică

În calitatea noastră de practicieni în insolvență, desfășurăm activitatea specifică de administrator concordatar, administrator judiciar, sau, după caz, lichidator judiciar, respectiv activitate de consultanță și asistență pre-insolvență (mandat ad-hoc și concordat preventiv), activitate care, prin natura sa, implică și prelucrarea unor date cu caracter personal care aparțin angajaților, clienților și colaboratorilor, asociaților și conducătorilor desemnați în condițiile legii pentru societățile cu privire la care avem un mandat de supraveghere sau administrare.

În acest context, în temeiul obligației noastre legale de administrare prevăzute de Legea nr. 85/2014 și în scopul de a ne îndeplini mandatul legal în condițiile legii, vom prelucra, după caz, date personale constând în date de contact, date de identificare (inclusiv CNP sau date C.I.), date privind raporturile de muncă, inclusiv prezența la locul de muncă și alte asemenea, date bancare și orice alte date personale impuse de specificul activității noastre și a societății a cărei administrare o gestionăm.

Durata de prelucrare a datelor personale în acest caz este cea prevăzută de lege pentru fiecare categorie de date și scop al prelucrării, însă ne rezervăm dreptul ca pentru a asigura o evidența a activităților noastre și a asigura trasabilitatea, inclusiv în cazul unui potențial litigiu, ne rezervăm dreptul ca în unele cazuri să păstrăm acele date personale care ne sunt absolut necesare pentru o perioadă mai îndelungată.

 • Destinatari:

Este posibil ca, în îndeplinirea scopurilor prelucrării, să fie necesar să transmitem datele dumneavoastră cu caracter personal în favoarea unor terți, operatori sau împuterniciți, care pot fi:

 1. Colaboratorii, prestatorii de servicii și furnizorii noștri, care prestează servicii suport în favoarea noastră;
 2. Potențiali investitori/finanțatori ai companiilor aflate în portofoliul nostru;
 3. Autorități publice, inclusiv instanțe de judecată, organele administrativ- fiscale și de ordine publică.

IV. Durata și condițiile de prelucrare. Securitatea datelor personale

Datele cu caracter personal indicate mai sus vor fi prelucrate de către noi doar pentru perioada necesară îndeplinirii scopului pentru care datele au fost colectate, cu respectarea principiului privind reducerea la minim a datelor prelucrate.

Precizăm că datele dumneavoastră personale nu vor face obiectul unui proces decizional automatizat.

De asemenea, noi, Pro Business SPRL, ne obligăm să garantăm securitatea datelor dumneavoastră cu caracter personal, prin măsuri optime de ordin tehnic și organizatoric pentru securitizarea prelucrării datelor personale, conform GDPR.

Datele dumneavoastră personale nu vor fi transmise în afara UE-SEE decât în cazuri absolut necesare, cu înștiințarea dumneavoastră prealabilă și respectarea cerințelor privind asigurarea securității datelor personale, conform art. 44 și urm. GDPR.

Contactează-ne